پروژه خانه فرهنگ چوبیندر

خانه فرهنگ چوبیندر تصویر سه بعدی پروژه یک طبقه زیر زمین سه طبقه روی زیر زمین زیر بنا 455متر مربع اعتبار: یک میلیارد و 150...

پروژه میدان و المان ورودی چوبیندر

میدان و المان ورودی چوبیندر تصویر سه بعدی مساحت:1952 متر مربع برآورد طبق دفترچه فهرست بهاء96: 6.783.000 میلیون تومان  ارتفاع...

پروژه خانه فرهنگ ناصر آباد

خانه فرهنگ ناصر آباد نام پروژه: خانه فرهنگ ناصر آباد اعتبار: 5 میلیارد ریال مساحت: 1320 متر مربع زیربنا: در سه طبقه ...

پروژه خانه فرهنگ شهید منتظری

خانه فرهنگ شهید منتظری نام پروژه: خانه فرهنگ شهید منتظری اعتبار: 5 میلیارد ریال مساحت: 1500 متر مربع زیربنا: در سه...

پروژه خانه فرهنگ شهرک شهید بهشتی

خانه فرهنگ شهرک شهید بهشتی نام پروژه: خانه فرهنگ شهرک شهید بهشتی اعتبار: از اعتبارات دولتی هزینه می شود مساحت: 1412 متر...