چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

پروژه احداث خانه های فرهنگ

پروژه احداث خانه های فرهنگ

پروژه احداث خانه های فرهنگ شهید بهشتی، مشعلدار و ناصرآباد

اعتبار پروژه: 2 میلیارد ریال

مدت زمان اجرا : 4 ماه

تصاویر مرتبط