چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

صدور 742مورد مجوز حفاري در سال 99 در منطقه یک شهرداری قزوین

اصغر بهنام زاده ، مدیر منطقه یک شهرداري قزوين گفت : در سال99 تعداد 742مورد مجوز حفاري براي شركت هاي خدمات رسان و انشعابات شهروندان صادرشده است .

به گزارش روابط عمومي منطقه یک شهرداري قزوين؛ بهنام زاده افزود: از اين تعداد 28مورد مربوط به شركت هاي خدمات رسان مانند شركتهاي آب، برق و گاز بوده است.

وي اضافه كرد: تعداد 714 مورد از اين مجوزها مربوط به درخواست انشعاب شركت های آب  و فاضلاب ،گازو براي انشعابات شهروندان بوده است.

 مدیرمنطقه 1 شهرداري قزوین بیان کرد: براساس 742 موردمجوز حفاري صادر شده درسال99، مقدار 12 هزار و 445 متر حفاري در نقاط مختلف منطقه 1 شهرداري انجام شده است.

بهنام زاده از شهروندان محترم درخواست كرد : قبل از اقدام به هرگونه حفاري درمعابر اصلي و فرعي حتما از شهرداري و ساير شركتهاي خدمات رسان مجوز دريافت کنند تا شهرداري نيز با آگاهي از مجو زهاي صادر شده بتواند به موقع با هماهنگي شركتهاي فوق الذكر نسبت به مرمت و آسفالت محل حفاري اقدام كند.

تصاویر مرتبط