دوشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

بازپیرایی بوستان شهید ربانی ناحیه منفصل شهری مشعلدار درحال انجام است

سید مهدی حاجی سید رضی سرپرست منطقه یک شهرداری قزوین ازباز پیرایی بوستان شهید ربانی ناحیه منفصل شهری مشعلدار خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین ،سید رضی گفت: در راستای بهبود وضعیت موجود و توسعه فضای سبز شهری و ایجاد جلوه بصری، بازپیرایی بوستان شهید ربانی با مساحت  1600 متر مربع واقع در انتهای خیابان شهید ربانی  در حال باز پیرایی است.

وی افزود: با توجه به ضرورت بازپیرایی بوستان های منطقه یک شهرداری قزوین باپیش بینی اعتبارات مورد نیاز و بنا به اولویت بندی بوستان ها در نواحی  چهارگانه از لحاظ اهمیت، هرساله نسبت به بازپیرایی تعدادی از مکان ها اقدام می نماید که درهمین راستا بوستان شهید ربانی ناحیه منفصل شهری مشعلدار باتوجه به اهمیت آن دردستور کارقرار گرفت.

وی تصریح کرد: به همین منظور عملیات بازطراحی وبازپیرایی این بوستان توسط شهرداری منطقه یک ازسال گذشته بااجرای عملیات تعویض جداول، اجرای جالیز ،مرمت پاتوق محله داخل بوستان و تعویض مبلمان توسط کارشناسان ناحیه منفصل شهری مشعلدار در حال انجام است.

لازم به ذکر است که بوستان شهید ربانی در طرح قدیم در ورودی کوچه ها به صورت منطقع بوده ولی با تلاش کارشناسان این ناحیه هم اکنون مطابق با طرح تفصیلی جدید ،اجرای عملیات بازپیرایی به صورت یکپارچه در حال انجا م است.

تصاویر مرتبط