واحد مديريت

معرفي واحد مديريت شهرداري منطقه يک قزوين مدير منطقه : مهندس اصغر بهنام زاده       مدير منطقه تحت نظارت و سرپرستي شهردار قرار...