چقدر خدمات شهرداری منطقه یک خواسته های شما شهروندان را برآورده کرده است؟
شهروند گرامی نظرتان درباره عملکرد دوساله شهرداری منطقه یک قزوین در خصوص موارد ذیل چیست ؟