مهندس سید مهدی حاجی سید رضی

متولد 1356

کارشناس ارشد معماری

ورود به شهرداری : 1381

کارشناس نقشه برداری

کارشناس دفتر طراحی

کارشناس شهرسازی

مسئول طرح تفضیلی

مسئول شهرسازی

مدیر منطقه یک