تاريخچه شهرداري منطقه يک قزوين

 

سال تاسيس : 1372
 
اهداف تاسيس :
در اجراي کامل چارت سازماني مصوب و گستردگي شهر ابتدا منطقه يک به مدت يکسال تفکيک و به طور آزمايشي فعاليت مربوطه را انجام داده و سپس با توجه به مثبت بودن نتيجه اين منطقه تاسيس گرديد.
 
محدوده منطقه :
از شمال به خيابان امام (ره) ، طالقاني ، وليعصر ، آيات ا... خامنه اي و بوعلي
از جنوب به راه آهن سراسري
از شرق به بلوار خرمشهر
از غرب به خيابان اسد آبادي و دروازه رشت
 
وسعت منطقه : حدود 931 هکتار
 
جمعيت منطقه :119549
 
آدرس : خيابان امام (ره) _ تقاطع خيابان امام (ره) و رودخانه بازار
تلفن :  33228888
نمابر :33238868