دوشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۰۳

اصلاح پروانه ساختمان

اصلاح پروانه ساختمان

مدارك مورد نياز اصلاح پروانه
1-فرم در خواست ( از روابط عمومي شهرسازي تهيه شود )
2-ارائه نقشه پيشنهادي
3-كپي سند مالكيت ( تمام صفحات )
4-كپي كارت ملي مالك / وكيل
5-كپي پروانه
6-كپي گزارش ناظر
7-پوشه
 
رديف
شرح اقدامات
واحد/مسئول
توضيحات
1
درخواست اصلاح و تغيير پروانه توسط مالك
--
فرم درخواست اصلاح پروانه ساختمان پر شود
2
ثبت در دفتر دبيرخانه
دبيرخانه
--
3
تشكيل پرونده و بررسي مدارك
روابط عمومي دايره فني
مدارك لازم:1-درخواست كتبي اصلاح پروانه2-فتوكپي و اصل شناسنامه مالك3-پوسه فنردار4-كپي سند مالكيت5-تكميل فرم افزايش سطح زير بنا6-تكميل فرم افزايش و يار تغيير طبقات
4
تعيين نوبت بازديد
روابط عمومي دايره فني
---
5
بازديد از محل
دايره فني
فرم گزارش بازديد تكميل مي گردد
6
نوشتن پيش نويس دستور نقشه اصلاحي در صورت نداشتن تخلف ساختماني
دايره فني
در صورت داشتن تخلف ساختمان ارائه پرونده به كميسيون ماده صد جهت اعلام نظر
7
تائيد نقشه
اداره نظارت بر ساخت و ساز معاونت شهرسازي
نقشه هاي ترسيمي توسط مهندسين ناظر كه به تائيد نظام مهندسي ساختمان رسيده است بايد به تائيد اداره نظارت ير ساخت و ساز معاونت شهرسازي برسد.
8
دريافت نقشه ها
دايره فني
---
9
تهيه پيش نويس پروانه اصلاحي و در صورت تغيير مساحت پروانه تهيه پيش نويس ساختمان
دايره فني
فرم اصلاحات و تغييرات پروانه ساختماني تكميل مي گردد فرم نامه بيمه تكميل مي گردد
10
تايپ پيش نويس پروانه اصلاحي و بيمه
دايره فني
---
11
تائيد اصلاح پروانه توسط كارشناس و مسئول دايره فني
دايره فني
---
12
تائيد درآمد در صورت عدم بدهي
درآمد
---
13
تائيد نوسازي در صورت عدم بدهي
نوسازي
---
14
تائيد مدير/ معاون منطقه
شهردار
نسخه دوم به تائيد معاون رسيده و نسخه اصلي بعد از تاييد مدير منطقه به متقاضي ارائه مي گردد و در صورت تائيد نشدن بازگشت به مرحله 10
15
صدور پروانه اصلاحي ساختمان
دبيرخانه
---
16
پايان
--
---
 
 
  اصلاح پروانه ساختمان
 


اصلاح پروانه ساختمان