معرفي واحد حقوقي شهرداري منطقه يک قزوين

 

واحد حقوقي:
مسئوليت حساس و خطير اعمال قانون و مقررات و دفاع از حقوق شهرداري ، در رابطه با دعاوي مطروحه عليه شهرداري و طرح دعاوي به منظور وصول دعاوي به منظور وصول حقوق شهرداري، رفع اشكالات حقوقي موجود در واحدها و حل و فصل آنها ، روشن كردن بعضي از موارد غامضي (تفسير و عليل )و اظهار نظر حقوقي در رابطه با سوالات مطروحه از سوي واحد هاي تابعه ، همچنين تنظيم دادخواست شكوائيه كيفري ، اظهار نامه و اخطاريه ،مزايده و مناقصه ،و همكاري در اجراء آرا كميسيون هاي موضوع كانون شهرداري ها ، پاسخ استعلام هاي مراجعه ، ابلاغ قوانين و مقررات و چگونگي اجراي آنها ، در شركت در كميته ها و كميسون هاي خاصي و .....از جمله وظايفي است كه برعهده اداره حقوقي شهرداري مي باشد
  شرح وظايف پرسنل واحد حقوقي    
 
مشاور حقوقي
                                                                                                          
مشاور حقوقي منطقه زير نظر مستقيم مدير منطقه انجام وظيفه مي نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
ارائه مشاور ه حقوقي به شهردار و ساير واحدهاي شهرداري
اقامه دعوي حقوقي و كيفري در ارتباط با دعاوي شهرداري
دفاع از حقوق شهرداري و پرسنل شهرداري در خصوص دعاوي مطروحه به طرفيت شهرداري
تنظيم تعهد نامه ، صلحنامه و ساير قراردادها
شركت در جلسات رسيدگي دادرسي در ديوان عدالت اداري و محاكم عمومي
عضويت در گروه املاك و توافق منطقه
تهيه لوايح حقوقي
 
                                                      
                                                                 
 
 
كارشناس حقوقي منطقه زير نظر مشاور حقوقي انجام وظيفه مي نمايد     
شرح مسئوليت و اختيارات :
پاسخ به استعلامات حقوقي مراجع قضايي و غيره
پيگيري چكهاي برگشتي از طريق مراجع قضايي
پيگيري پروژه هاي شهرداري در مراجع قضايي و حقوقي و انتظامي و اداري به عنوان نماينده حقوقي
پاسخ به دادخواستهاي ديوان عدالت اداري و تنظيم لايحه جهت ارسال به ديوان
شركت در جلسات رسيدگي به پرونده هاي حقوقي شهرداري در مراجع قضايي
مراجعه به دادگستري جهت صدور اجرائيه و برگ جلب
مكاتبه با ادارات ، دادگستري و ... در ارتباط با امور محوله
تاييد تعهد نامه جهت ارائه به واحد شهرسازي ، تاييد وكالتنامه و اسناد رهني جهت ارائه به واحد درآمد
مراجعه به شعب دادگستري ، شوراي حل اختلاف ، دادسرا ، كلانتري و ... در ارتباط با امور محوله
تهيه و تنظيم لوايح دفاعيه در ارتباط با دعاوي حقوقي و كيفري شهروندان از شهرداري
پاسخ به استعلامات واحدهاي داخلي شهرداري در ارتباط با مسائل حقوقي
انجام امور دفتري واحد حقوقي