معرفي واحد عمراني شهرداري منطقه يک قزوين

 

واحد عمراني :
 
دوام پويايي و توسعه پايدار يك شهر مستلزم و ايجاد تناسب توان و هماهنگي ميان ساختارهاي گوناگون و متنوع آن است از طرفي اهميت و آباداني نقش موثري كه اين امرسازماندهي عموم شه رايجاد مي كند و هم اكنون اين واحد عالي ترين مربع تصميم گيري  و نظارت برحسن احراي پروژه هاي شهري است و فعاليت هاي آن از قبيل نظارت برحفاري و صدور مجوزات لازم- نظارت برپروژه هاي تحت اجراي پيمانكاران و..........
  شرح وظايف پرسنل واحد عمراني    
 
مسئول عمراني منطقه
 
 
مسئول عمراني منطقه زير نظر مدير منطقه انجام وظيفه مي­نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
برنامه ريزي و پيگيري و نظارت عاليه بر عملكرد واحد اماني منطقه
برنامه ريزي و پيگيري و نظارت عاليه بر عملكرد واحد حفاري منطقه
برنامه ريزي و پيگيري و نظارت عاليه بر عملكرد واحد ترافيك منطقه
الويت بندي و نظارت بر عملكرد نقشه برداري عمراني منطقه
هماهنگي با ساير واحدهاي عضو و غير عضو شهرداري ( مرتبط با پروژه هاي عمراني )
تنظيم جدول بودجه پيشنهادي سال بعد
پيگيري جهت جذب پيمانكاران جديد مطابق الويت بندي و زمانبندي اجراي پروژه ها
نظارت بر زمان بندي اجراي پروژه ها
 
ناظر پروژه­هاي فني و عمراني
ناظر پروژه­هاي فني و عمراني زير نظر مسئول عمراني منطقه انجام وظيفه مي­نمايد  
شرح مسئوليت و اختيارات :
نظارت بر عملكرد پيمانكاران (كيفيت ، سرعت، ايمني )
تنظيم صورتجلسات احجام بررسي صورت وضعيت هاي موقت و قطعي
پيگيري و رفع موارد نقص احتمالي پروژه ها و صدور دستور كار
رسيدگي به درخواست هاي ارباب رجوع
 
 
 
 
كارگر اماني
كارگر اماني زير نظر مسئول اماني انجام وظيفه مي­نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
بارگيري و تخليه مصالح
اجراي دستور كار مسئول امور اماني
رعايت كامل مسايل ايمني
حفظ و حراست از مصالح ( مربوط به امور اماني )
 
 
 
متصدي امور دفتري
 
 
متصدي اموردفتري زير نظر مسئول عمراني انجام وظيفه مي­نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
تايپ ارجاعي از طرف مسئول مستقيم
تايپ ، ثبت و چاپ نامه­هاي ارجاعي
هماهنگي جهت تشكيل جلسات
تايپ صورتجلسات تشكيل شده در حوزه فعاليت
 
 
مسئول امور اماني
مسئول امور اماني زير نظر مسئول عمراني منطقه انجام وظيفه مي­نمايد 
شرح مسئوليت و اختيارات :
بازديد از موضوع درخواستهاي مردمي
صدور دستور كار در خصوص درخواستهاي مردمي
كنترل كاركرد كارگران
كنترل مصالح ( مربوط به امور اماني)
كنترل ماشين آلات ( مربوط به امور اماني)
پيگيري تهيه مصالح مورد نياز و تأمين آن
پيگيري ماشين آلات مورد نياز و تأمين آن
 
 
مسئول ترافيك
مسئول ترافيك زير نظر مسئول عمراني منطقه انجام وظيفه ­نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
نظارت و پيگيري پروژه هاي ترافيكي در حال اجرا در سطح منطقه
شناسايي مشكلات و گره هاي ترافيكي در سطح منطقه و ارائه راهكارهاي پيشنهادي
انتقال درخواستهاي ترافيكي به معاونت حمل ونقل و ترافيك و دريافت اقلامات فني و پاسخهاي كارشناسي از معاونت
انجام بازديدهاي ميداني و تهيه عكس و فيلم جهت مستند سازي و تهيه گزارش
نظارت و پيگيري امور مربوط به طرحها و بازديدهاي ادواري
پاسخگويي به مكاتبات مرتبط
 
 
مسئول نظارت بر حفاريها 
مسئول نظارت بر حفاريها نظر مسئول عمراني انجام وظيفه مي­نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
صدور مجوزهاي حفاري انشعابات و اتفاقات و خطهاي طولي
نظارت بر كيفيت ترميم حفاري هاي سطح شهر
همكاري با كميسيون هماهنگي حفاريها
بررسي نامه هاي ارجاعي از طرف دفتر عمراني منطقه
پيگيري و هماهنگي با شركت هاي حفار در خصوص پروژه هاي عمراني