معرفي واحد امورمالي شهرداري منطقه يک قزوين

 

 
واحد مالي:
واحد مالي پس از پيش بيني و تنظيم بودجه سالانه، عمده تلاش وتوجه خود را در نظارت به تخصيص صحيح بودجه از يك سو و كاهش هزينه هاي جاري و غير ضروري از سوي دگر معطوف داشته است اين مهم به نحوه به سزايي در سوق دادن بيشترين سهم بودجه به سمت هزينه هاي عمراني موثر افتاده است همچنين از دگر وظايف واحد مالي، افزودن بر برنامه ريزي و هدايت مالي، مي توان پيگيري مطالبات تهيه گزارش هاي مالي و تراز نامه ها مميزي و ... اشاره نمود.
      شرح وظايف پرسنل امور مالي           
 
مسئول امورمالي:

 

                                                                                                                    
مسئول امور مالي كه زير نظر مدير منطقه انجام وظيفه مي نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
نظارت بر اجراي مواد 6 و 26 آئين نامه مالي شهرداريها
اجراي كامل آئين نامه مالي شهرداري ها
نظارت بر اجراي ماده 33 آئين نامه مالي شهرداريها
نظارت بر اجراي ماده 55 و 65 و 67 آئين نامه شهرداريها
نظارت بر امور مالي ، كارپردازي و انبار
نگهداري چك هاي واحد در آمد
نگهداري اسناد مالي
نظارت بر وصول چك ها در موعد سر رسيد آنان
امضاء اسناد هزينه و در آمد و تاييد آنها
مميزي اسناد مالي و هزينه
 
 
انباردار وجمعداراموال

                                                                                                                                             


انبار دار و جمعدار اموال كه زير نظرمسئول امور مالي انجام وظيفه مي نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
صدور رسيد انبار و حواله انبار
صدور و در خواست خريد و ثبت در دفتر انديكاتور انبار
صدور برگ اموال براي كليه پرسنل و نظارت بر اموال
بايگاني رسيد و حواله انبار
بايگاني ليست اموال پرسنل
صدور اسناد شامل كليه سندهاي آب و برق و ماده 17وغيره
تغيير و تحويل اموال و زدن بر چسب بر اموال
تعريف شغل : حسابدار كه زير نظر مسئول امور مالي انجام وظيفه مي نمايد
ثبت اعتبارات در سيستم رايانه اي مالي
صدور اسناد در سيستم رايانه اي مالي
صدور چك هاي هزينه
تهيه آمار هزينه جهت ارسال به شهرداري مركز
تهيه گزارشات مالي
وارد نمودن اطلاعات بودجه و اصلاح بودجه در سيستم مالي
تهيه ليست هاي حقوق كارمندان و كارگران منطقه
تهيه اسناد بدهي ها بصورت ما هانه
تهيه و تنظيم صورت مغايرت هاي بانكي بصورت ماهانه
 
 
كارپرداز


كارپرداز كه زير نظر مستقيم مسئول امور مالي انجام وظيفه مي نمايد.
شرح مسئوليت و اختيارات :
امور كارپردازي (خريد اقلام مورد نياز منطقه )
وصول چك هاي واحد امور مالي
به كارگيري نيروهاي روزمزد
تنظيم سند و فاكتور و گرفتن امضاء اسناد مالي
بررسي درخواست خريد كالا
گرفتن استعلام بهاء جهت خريد بيش از سقف تنخواه گردان
شركت در كميسيون معاملات متوسط
شركت در كميسيون تحويل معاملات متوسط
 
 
متصدي تنظيم قراردادها

 

                                   
متصدي تنظيم قرار دادها كه زير نظر مسئول امور مالي عهده دار وظايف محوله مي باشد
شرح مسئوليت و اختيارات :
تهيه مدارك و اسناد مناقصه
آگهي و تجديد و توزيع اسناد مناقصه و گزارش مربوطه
درخواست مجوزات قانوني و تعهدات نكات ايمني
دريافت ضمانت نامه و عقد قرار داد
شركت در جلسه كميسيون عالي و معاملات