معرفي واحد شهرسازي شهرداري منطقه يک قزوين

 
واحد شهرسازي:
 
رشد فرآيند جمعيت كشور به ويژهخ منطق شهري ،استفاده بهينه از فضاي شهري اجتناب ناپذير ميسازد ، طرح هاي جامع و تفصيلي شهرها به منظورايجاد زمينه براي بهره وري مناسب از ظرفيتهاي شهري متناسب با نياز ساكنين آن برنامه ريزي و طرح ريزي مي شوند و يكي از مهمترين عوامل كنترل و هدايت توسعه ي كالبدي شهرسازي به وجود آمده تا ساختمان ها طوري احداث شوند كه هيچ ساختماتني مزاحم ساختمان هاي مجاور خودنشوند لذا جهت رعابت اين ضوابط قانوني ماده صد شهرداري ماكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهرها و يا حريم شهر را مكلف داشته تا قبل از هر گونه اقدام عمراني يا هر گونه تفكيك اراضي ، از شهرداري پروانه اخذ نمايد و بدين ترتيب  شهرداري طبق اصول فني منطقه بهمالك پروانه متقاضي راهنمايي مي شود كه طبق اصول فني منطقه به مالك پروانه داده و در آن پروانه متقاضي راهنمايي مي شود كه طبق نقشه و شرايط مندرج در پروانه ساختمان هاي خود را اصلاح نمايد در صورتي كه مالكين اراضي، بدون دريافت پروانه و يا مخالفت مفاد پروانه و يا مازاد پروانه احداث بنا نمايد شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني آنها جلوگيري نمايد و پرونده متخلف ساختماني را به كميسيون مذكور تخلف را بررسي نموده و حسب مورد رأي به جريمه ، پلمپ و يا تخريب صادر م ينمايد تا بدينوسيله از ناهنجاريهاي ساختمان سازي شهري جلوگيري به عمل آورد
شرح وظايف پرسنل واحد شهرسازي           
مسئول شهرسازي منطقه:

                                                                                                            سید مهدی رضی    

 

 

 

مسئول طرح تفضیلی :

حسن ساجدی

 


مسئول شهرسازي منطقه كه زير نظر مدير منطقه انجام وظيفه مي نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
دستور ثبت نامه ها و در خواستها
پاراف و تاييد كليه پيش نويس ها ي واحد شهرسازي
نظارت بر عملكرد كارشناسان و رابط كميسيون ماده صد و افراد زير مجموعه
تاييد كليه استعلام ها- دستور نقشه ها – پروانه – پايانكار و جداول ماده صد و ....
تاييد نامه هاي مكاتبات با شهر سازي و تاييد نامه هاي بانك و بيمه
كنترل ضوابط شهر سازي در پرونده هاي كارشناسي شده
بررسي نقشه هاي تفكيكي و تاييد آنها جهت ارسال به ثبت اسناد و املاك
شركت در جلسات كميسيون ماده صد و كميته فني
شركت در جلسات شهرسازي مركز
مكاتبه با دايره نقشه برداري
 
مسئول نقشه برداري

                                                                             عباس ترابی


مسئول نقشه برداري زير نظر معاون منطقه انجام وظيفه مي­نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
اعلام عقب نشيني و كاربريهاي اراضي و املاك مختلف
برداشت رقوم و محاسبه احجام خاكبرداري و خاكريزي مسير
برداشت و ترسيم پروفيلهاي طولي و عرضي بلوار و كوچه
برداشت و نقشه‌برداري اراضي و املاك مالكين جهت توافق
طراحي و محاسبه خط پروژه مسيرهاي نقشه‌برداري شده
پياده كردن خط پروژه و دادن رقوم مورد نياز به ناظرين
پياده كردن راست گرد و اصلاح هندسي تقاطعهاي مختلف
پياده كردن و گچ‌ريزي مسير جداول گذرهاي فاقد آماده‌سازي
پياده كردن و ميخ‌كوبي قطعات مختلف اراضي متعلق به شهرداري
دادن كف وبر قطعات درخواستي مالكين
كارشناسي و تهيه و ترسيم عرصه و اعياني املاك توافقي
كارشناسي پرونده‌هاي ارجاعي دايره املاك و واحد فني
 
كمك نقشه بردار


كمك نقشه بردار زير نظر مسئول نقشه­ برداري انجام وظيفه مي­نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
كمك در بازديدهاي شهرسازي ( شامل متر كشي ، گرفتن ژالون ، حمل دوربين و سه پايه )
زدن ايستگاههاي نقشه برداري
پياده كردن قطعات و ميخكوبي
پروفيل برداري و توپو گرافي
 
 متصدي   اجراي احكام

بهمن حسینی


مسئول اجراي احكام زير نظر مسئول شهرسازي انجام وظيفه مي­نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
تنظيم اخطاريه و ابلاغ آن به مالكين
تحويل پرونده از كميسيون ماده صد و شماره گذاري و ورود به سيستم جهت بررسي و اجرا
پيگيري پرونده هايي كه اخطاريه ابلاغ شده (حضوري ، تلفني )
ارسال و پيگيري پرونده هاي 3و 2 جريمه به درآمد جهت تسويه
اجراي حكم پرونده هاي تخريبي و اعاده وضع به حالت سابق (يك) و 106
ارائه آمار پرونده هاي اجرايي ( جريمه ، تخريب ) به مسئول مافوق
هماهنگي با واحدهاي مرتبط جهت اجراي حكم (حراست، اجرائيات ، بازيافت ، موتوري ، ... )
اجراي حكم پرونده هاي ماده 55 ( پلمپ) با هماهنگي مسئول حراست
 
مامور اجراي احكام
مامور اجراي احكام زير نظر مسئول اجراي احكام انجام وظيفه مي­نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
ابلاغ اخطاريه هاي كميسيون ماده صد
پيگيري اخطاريه هاي ابلاغ شده
پيگيري حضوري و تلفني
در صورت تسويه ، اخذ تأييده از واحد درآمد
در صورت عدم تسويه اجراي راي كه اگر تجاري باشد پلمپ يا اعاده وضع به حالت سابق
آراء تخريب ( اجراي تخريب )
اراء پلمپ و اعاده وضع به حالت سابق اجراي رأي
ارائه گزارش به مافوق
استعلام از واحد درآمد و تهيه آمار
 
 
مسئول روابط عمومي شهرسازي


مسئول روابط عمومي شهرسازي زير نظر مسئول شهرسازي انجام وظيفه مي­نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
مكاتبه با معاونت شهرسازي جهت ارسال پرونده ها به كميسيون ماده 5
راهنمايي مراجعين جهت پيگيري روند پرونده
ارجاع پرونده به كارشناسان شهرسازي
پيگيري امور ارائه شده به كارشناسان در خصوص صحت روال انجام شده و تهيه گزارش
تهيه آمار عملكرد شهرسازي منطقه
ارائه فرم و راهنمايي مراجعين جهت تكميل فرم هاي مربوطه
بايگاني پرونده هاي گروه كارشناسي و ماده 5
هماهنگي كليه امور شهرسازي و مكاتبات ادواري مربوطه
انجام امور ارجاعي از سوي مسئول شهرسازي
 
كارشناس تأييد نقشه­ ها و معيارها


كارشناس تأييد نقشه­ها و معيارها كه زير نظر مسئول شهرسازي منطقه انجام وظيفه مي نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
كنترل مدارك و پذيرش نقشه هاي درخواست پروانه
كنترل نقشه هاي معماري و تأييد آنها
كنترل چك ليست مبحث 19 مقررات ملي ساختمان
مكاتبه با دفاتر و مهندسين طراح جهت موارد اصلاحي نقشه هاي بررسي شده صدور پروانه
بررسي و اعلام نظر در خصوص نقشه هاي ضريب تراكم، ارسال به كميسيون ماده5 و اصلاح پروانه
بررسي و اعلام نظر در خصوص اصلاح آرايش پاركينگ ارجاعي از مسئول شهرسازي
ورود اطلاعات كنترل نقشه ها در سيستم شهرسازي جهت صدور پروانه
شركت در جلسات معاونت شهرسازي
مكاتبه و هماهنگي با سازمان آتش نشاني و كارشناس مربوطه جهت كنترل نقشه ها در صورت لزوم
 
 
 
كارشناسان  شهرسازي  :       

                                                                                                                                               علیرضا مرجانی

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      علی سرلکی

 

 

 

 

محمد کاظم زاده قاضی جهانی

 

 

                                                                                                                                                        داود صالحی

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                        

زهرا افضل

 


كارشناس شهر سازي كه زير نظر مسئول شهرسازي منطقه انجام وظيفه مي نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
بررسي و كنترل اسناد مالكيت و مدارك ارائه شده
بازديد از محل
كنترل نقشه هاي ارائه شده (كروكي ) و كنترل آن با وضع موجود
نتيجه گيري نسبت به اقدامات انجام شده فوق
مكاتبه و پاسخ استعلام با ادارات مرتبط
بررسي تقاضاي دستور نقشه مالكين و مطابقت آن با ضوابط
بررسي و كنترل ساخت و سازهاي انجام شده و ارجاع تخلفات به كميسيون ماده صد
بازديد املاك نسبت به كل استعلامهاي ارجاعي و مطابقت وضع محل با نقشه هوايي
تهيه پيش نويس پروانه ها – اصلاحات – عدم خلاف – تمديد – پايانكار و ...
بررسي تقاضاي مالكين جهت تفكيك اراضي و املاك
 
 
 
كارشناس طرح تفصيلي


كارشناس طرح تفصيلي زير نظر مسئول شهر سازي منطقه انجام وظيفه مي نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
تهيه پيشنهادات شهرسازي منطقه جهت ارسالبه معاونت شهر سازي جهت بررسي و اصلاح
بايگاني نقشه هاي موجود در منطقه و تهيه نقشه هاي جديد
بررسي پروانه هاي صادره داخل شهر و روستا و مطابقت شوارع
بررسي پروند ه ها و ارسال به كميسيون تبصره 1و2 ماده 3 مصوبه شوراي اسلامي شهر
تعيين كاربري اراضي مطابق با طرح تفصيلي جهت استعلامات
تهيه و تنظيم پرو.نده ها جهت طرح در كميسيون طرح تفصيلي
جمع آوري تصميمات كميسيون ماده 5 و بايگاني نمودن تصميمات
درخواست تغييرات طرح تفصيلي و ترسيم طرح پيشنهادي
بررسي و تكميل پرونده هاي خاص جهت مطرح كردن در كميته فني
شركت در جلسات كميته فني و شهر سازي
بررسي و اعلام نظر در خصوص تفكيك اراضي و املاك
 
متصدي روابط عمومي شهرسازي
متصدي روابط عمومي شهرسازي منطقه كه زير نظر مسئول روابط عمومي شهرسازي انجام وظيفه مي نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
بررسي اسناد املاك ارائه شده توسط مالكين
كنترل مدارك وتشكيل پرونده ها
ارجاع پرونده به كارشناس شهر سازي
راهنمايي مراجعين و پيگيري روند پرونده ها
تهيه آمار جهت روابط عمومي شهرداري
 
 
مسئول  كميسيون ماده صد منطقه یک :

                                                                                                                                        سید ذبیح الله بابایی چگینی


متصدي كميسيون ماده صد كه زير نظر مسئول شهر سازي انجام وظيفه مي نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
تهيه و تنظيم پرونده هاي ارسالي به كميسيون ماده صد
همكاري با مأمور ابلاغ در خصوص ابلاغ راي كميسيون بدوي ، تجديد نظر و ماده صد و هم عرض
صدور و تاييد اخطار ده روزه جهت ارائه دفاعيه
همكاري با مأمور ابلاغ در خصوص صدور اخطارهاي 48 ساعته ،10 روزه ، تبصره جهت پرداخت بدهي
بايگاني پرونده هاي كميسيون ماده صد و نگهداري از آنها
تهيه و تنظيم آمارهاي مربوط به كميسيون ماده صد
پيگيري و ارسال پرونده هاي تبصره 2و3 و تبصره يك و پلمپ واحد اجراي احكام اجرائيات
ارسال پرونده­هاي جريمه به واحد درآمد و پيگيري آنها تا مرحله تسويه يا تقسيط