معرفي واحد شهرسازي شهرداري منطقه يک قزوين

 
واحد شهرسازي:
 
رشد فرآيند جمعيت كشور به ويژهخ منطق شهري ،استفاده بهينه از فضاي شهري اجتناب ناپذير ميسازد ، طرح هاي جامع و تفصيلي شهرها به منظورايجاد زمينه براي بهره وري مناسب از ظرفيتهاي شهري متناسب با نياز ساكنين آن برنامه ريزي و طرح ريزي مي شوند و يكي از مهمترين عوامل كنترل و هدايت توسعه ي كالبدي شهرسازي به وجود آمده تا ساختمان ها طوري احداث شوند كه هيچ ساختماتني مزاحم ساختمان هاي مجاور خودنشوند لذا جهت رعابت اين ضوابط قانوني ماده صد شهرداري ماكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهرها و يا حريم شهر را مكلف داشته تا قبل از هر گونه اقدام عمراني يا هر گونه تفكيك اراضي ، از شهرداري پروانه اخذ نمايد و بدين ترتيب  شهرداري طبق اصول فني منطقه بهمالك پروانه متقاضي راهنمايي مي شود كه طبق اصول فني منطقه به مالك پروانه داده و در آن پروانه متقاضي راهنمايي مي شود كه طبق نقشه و شرايط مندرج در پروانه ساختمان هاي خود را اصلاح نمايد در صورتي كه مالكين اراضي، بدون دريافت پروانه و يا مخالفت مفاد پروانه و يا مازاد پروانه احداث بنا نمايد شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني آنها جلوگيري نمايد و پرونده متخلف ساختماني را به كميسيون مذكور تخلف را بررسي نموده و حسب مورد رأي به جريمه ، پلمپ و يا تخريب صادر م ينمايد تا بدينوسيله از ناهنجاريهاي ساختمان سازي شهري جلوگيري به عمل آورد


شرح وظايف پرسنل واحد شهرسازي           

 

مسئول شهرسازي منطقه كه زير نظر مدير منطقه انجام وظيفه مي نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
دستور ثبت نامه ها و در خواستها
پاراف و تاييد كليه پيش نويس ها ي واحد شهرسازي
نظارت بر عملكرد كارشناسان و رابط كميسيون ماده صد و افراد زير مجموعه
تاييد كليه استعلام ها- دستور نقشه ها – پروانه – پايانكار و جداول ماده صد و ....
تاييد نامه هاي مكاتبات با شهر سازي و تاييد نامه هاي بانك و بيمه
كنترل ضوابط شهر سازي در پرونده هاي كارشناسي شده
بررسي نقشه هاي تفكيكي و تاييد آنها جهت ارسال به ثبت اسناد و املاك
شركت در جلسات كميسيون ماده صد و كميته فني
شركت در جلسات شهرسازي مركز
مكاتبه با دايره نقشه برداري
 
مسئول نقشه برداري

 

مسئول نقشه برداري زير نظر معاون منطقه انجام وظيفه مي­نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
اعلام عقب نشيني و كاربريهاي اراضي و املاك مختلف
برداشت رقوم و محاسبه احجام خاكبرداري و خاكريزي مسير
برداشت و ترسيم پروفيلهاي طولي و عرضي بلوار و كوچه
برداشت و نقشه‌برداري اراضي و املاك مالكين جهت توافق
طراحي و محاسبه خط پروژه مسيرهاي نقشه‌برداري شده
پياده كردن خط پروژه و دادن رقوم مورد نياز به ناظرين
پياده كردن راست گرد و اصلاح هندسي تقاطعهاي مختلف
پياده كردن و گچ‌ريزي مسير جداول گذرهاي فاقد آماده‌سازي
پياده كردن و ميخ‌كوبي قطعات مختلف اراضي متعلق به شهرداري
دادن كف وبر قطعات درخواستي مالكين
كارشناسي و تهيه و ترسيم عرصه و اعياني املاك توافقي
كارشناسي پرونده‌هاي ارجاعي دايره املاك و واحد فني
 
كمك نقشه بردار


كمك نقشه بردار زير نظر مسئول نقشه­ برداري انجام وظيفه مي­نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
كمك در بازديدهاي شهرسازي ( شامل متر كشي ، گرفتن ژالون ، حمل دوربين و سه پايه )
زدن ايستگاههاي نقشه برداري
پياده كردن قطعات و ميخكوبي
پروفيل برداري و توپو گرافي
 
 متصدي   اجراي احكام

 

 


مسئول اجراي احكام زير نظر مسئول شهرسازي انجام وظيفه مي­نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
تنظيم اخطاريه و ابلاغ آن به مالكين
تحويل پرونده از كميسيون ماده صد و شماره گذاري و ورود به سيستم جهت بررسي و اجرا
پيگيري پرونده هايي كه اخطاريه ابلاغ شده (حضوري ، تلفني )
ارسال و پيگيري پرونده هاي 3و 2 جريمه به درآمد جهت تسويه
اجراي حكم پرونده هاي تخريبي و اعاده وضع به حالت سابق (يك) و 106
ارائه آمار پرونده هاي اجرايي ( جريمه ، تخريب ) به مسئول مافوق
هماهنگي با واحدهاي مرتبط جهت اجراي حكم (حراست، اجرائيات ، بازيافت ، موتوري ، ... )
اجراي حكم پرونده هاي ماده 55 ( پلمپ) با هماهنگي مسئول حراست
 
مامور اجراي احكام
مامور اجراي احكام زير نظر مسئول اجراي احكام انجام وظيفه مي­نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
ابلاغ اخطاريه هاي كميسيون ماده صد
پيگيري اخطاريه هاي ابلاغ شده
پيگيري حضوري و تلفني
در صورت تسويه ، اخذ تأييده از واحد درآمد
در صورت عدم تسويه اجراي راي كه اگر تجاري باشد پلمپ يا اعاده وضع به حالت سابق
آراء تخريب ( اجراي تخريب )
اراء پلمپ و اعاده وضع به حالت سابق اجراي رأي
ارائه گزارش به مافوق
استعلام از واحد درآمد و تهيه آمار
 
 
مسئول روابط عمومي شهرسازي


مسئول روابط عمومي شهرسازي زير نظر مسئول شهرسازي انجام وظيفه مي­نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
مكاتبه با معاونت شهرسازي جهت ارسال پرونده ها به كميسيون ماده 5
راهنمايي مراجعين جهت پيگيري روند پرونده
ارجاع پرونده به كارشناسان شهرسازي
پيگيري امور ارائه شده به كارشناسان در خصوص صحت روال انجام شده و تهيه گزارش
تهيه آمار عملكرد شهرسازي منطقه
ارائه فرم و راهنمايي مراجعين جهت تكميل فرم هاي مربوطه
بايگاني پرونده هاي گروه كارشناسي و ماده 5
هماهنگي كليه امور شهرسازي و مكاتبات ادواري مربوطه
انجام امور ارجاعي از سوي مسئول شهرسازي
 
كارشناس تأييد نقشه­ ها و معيارها


كارشناس تأييد نقشه­ها و معيارها كه زير نظر مسئول شهرسازي منطقه انجام وظيفه مي نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
كنترل مدارك و پذيرش نقشه هاي درخواست پروانه
كنترل نقشه هاي معماري و تأييد آنها
كنترل چك ليست مبحث 19 مقررات ملي ساختمان
مكاتبه با دفاتر و مهندسين طراح جهت موارد اصلاحي نقشه هاي بررسي شده صدور پروانه
بررسي و اعلام نظر در خصوص نقشه هاي ضريب تراكم، ارسال به كميسيون ماده5 و اصلاح پروانه
بررسي و اعلام نظر در خصوص اصلاح آرايش پاركينگ ارجاعي از مسئول شهرسازي
ورود اطلاعات كنترل نقشه ها در سيستم شهرسازي جهت صدور پروانه
شركت در جلسات معاونت شهرسازي
مكاتبه و هماهنگي با سازمان آتش نشاني و كارشناس مربوطه جهت كنترل نقشه ها در صورت لزوم
 
 
 
كارشناسان  شهرسازي  :       

كارشناس شهر سازي كه زير نظر مسئول شهرسازي منطقه انجام وظيفه مي نمايد

شرح مسئوليت و اختيارات :
بررسي و كنترل اسناد مالكيت و مدارك ارائه شده
بازديد از محل
كنترل نقشه هاي ارائه شده (كروكي ) و كنترل آن با وضع موجود
نتيجه گيري نسبت به اقدامات انجام شده فوق
مكاتبه و پاسخ استعلام با ادارات مرتبط
بررسي تقاضاي دستور نقشه مالكين و مطابقت آن با ضوابط
بررسي و كنترل ساخت و سازهاي انجام شده و ارجاع تخلفات به كميسيون ماده صد
بازديد املاك نسبت به كل استعلامهاي ارجاعي و مطابقت وضع محل با نقشه هوايي
تهيه پيش نويس پروانه ها – اصلاحات – عدم خلاف – تمديد – پايانكار و ...
بررسي تقاضاي مالكين جهت تفكيك اراضي و املاك
 
 
 
كارشناس طرح تفصيلي


كارشناس طرح تفصيلي زير نظر مسئول شهر سازي منطقه انجام وظيفه مي نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
تهيه پيشنهادات شهرسازي منطقه جهت ارسالبه معاونت شهر سازي جهت بررسي و اصلاح
بايگاني نقشه هاي موجود در منطقه و تهيه نقشه هاي جديد
بررسي پروانه هاي صادره داخل شهر و روستا و مطابقت شوارع
بررسي پروند ه ها و ارسال به كميسيون تبصره 1و2 ماده 3 مصوبه شوراي اسلامي شهر
تعيين كاربري اراضي مطابق با طرح تفصيلي جهت استعلامات
تهيه و تنظيم پرو.نده ها جهت طرح در كميسيون طرح تفصيلي
جمع آوري تصميمات كميسيون ماده 5 و بايگاني نمودن تصميمات
درخواست تغييرات طرح تفصيلي و ترسيم طرح پيشنهادي
بررسي و تكميل پرونده هاي خاص جهت مطرح كردن در كميته فني
شركت در جلسات كميته فني و شهر سازي
بررسي و اعلام نظر در خصوص تفكيك اراضي و املاك
 
متصدي روابط عمومي شهرسازي
متصدي روابط عمومي شهرسازي منطقه كه زير نظر مسئول روابط عمومي شهرسازي انجام وظيفه مي نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
بررسي اسناد املاك ارائه شده توسط مالكين
كنترل مدارك وتشكيل پرونده ها
ارجاع پرونده به كارشناس شهر سازي
راهنمايي مراجعين و پيگيري روند پرونده ها
تهيه آمار جهت روابط عمومي شهرداري
 
 
مسئول  كميسيون ماده صد منطقه یک :


متصدي كميسيون ماده صد كه زير نظر مسئول شهر سازي انجام وظيفه مي نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
تهيه و تنظيم پرونده هاي ارسالي به كميسيون ماده صد
همكاري با مأمور ابلاغ در خصوص ابلاغ راي كميسيون بدوي ، تجديد نظر و ماده صد و هم عرض
صدور و تاييد اخطار ده روزه جهت ارائه دفاعيه
همكاري با مأمور ابلاغ در خصوص صدور اخطارهاي 48 ساعته ،10 روزه ، تبصره جهت پرداخت بدهي
بايگاني پرونده هاي كميسيون ماده صد و نگهداري از آنها
تهيه و تنظيم آمارهاي مربوط به كميسيون ماده صد
پيگيري و ارسال پرونده هاي تبصره 2و3 و تبصره يك و پلمپ واحد اجراي احكام اجرائيات
ارسال پرونده­هاي جريمه به واحد درآمد و پيگيري آنها تا مرحله تسويه يا تقسيط