دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

پروژه ساخت زمین ورزشی در دانشگاه علمی کاربردی

پروژه ساخت زمین ورزشی در دانشگاه علمی کاربردی

نام پروژه: پروژه ساخت زمین ورزشی در دانشگاه علمی کاربردی

اعتبار: 3 میلیارد و پانصد میلیون ریال

مدت زمان اجرا: 5 ماه

تصاویر مرتبط