دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

پروژه ساخت زمین ورزشی در ناحیه دانش

پروژه ساخت زمین ورزشی در ناحیه دانش

نام پروژه: پروژه ساخت زمین ورزشی در ناحیه دانش

اعتبار: 3 میلیارد و پانصد میلیون ریال

مدت زمان اجرا: 5 ماه

تصاویر مرتبط