دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

فاز یک پیاده روسازی طالقانی

فاز یک پیاده روسازی طالقانی

اعتبار: 4 میلیارد و پانصد میلیون ریال

پیاده روسازی: 750مترمربع

مدت زمان اجرا : 4 ماه

تصاویر مرتبط