یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

بهنام زاده، مدير منطقه یک شهرداري قزوين؛

تحقق بیش از 99درصدي بودجه درآمدی منطقه یک شهرداري قزويندرشش ماهه اول سال 98

اصغر بهنام زاده ،مدير منطقه یک شهرداري قزوين گفت :بر اساس آمار وارقام ،بودجه شهرداري منطقه یک درشش ماهه ابتدایی سال 98بیش از 99درصد محقق شده ونسبت به مدت مشابه درسال گذشته 174درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومي منطقه یک شهرداري قزوين ، بهنام زاده افزود :ضمن تقدير وتشكر ازشهروندان منطقه یک شهرداری به خاطر پرداخت به موقع عوارض شهرداري درخواست كرد كما في السابق نسبت به پرداخت عوارض خودبه موقع اقدام نمايند تا بتوانند شهرداري را دراجراي به موقع طرح هاي عمراني وآباداني شهر ياري نمايند.

بهنام زاده به تکریم ارباب رجوع و احترام به مراجعین در زمان ارائه خدمات تاکید کردند .

تصاویر مرتبط