پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۴

روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین :

انتخاب شورایاریهای ناحیه منفصل شهری دانش وناصر آباد

باحضور مهدی عبدالرزاقی عضو شورای اسلامی شهر قزوین،اصغربهنام زاده مدیر منطقه یک شهرداری قزوین ،شورایاران ناحیه منفصل شهری دانش وناصرآباد معرفی وحکم خود را دریافت کردند.

تصاویر مرتبط