دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و مدیر منطقه با مردم مسجد سنجیده