معاونت خدمات شهری منطقه یک

معرفي واحد معاونت خدمات شهری منطقه یک شهرداري منطقه يک قزوين   معاون خدمات شهری منطقه یک مهندس مهرشاد عسگری      ...

واحد عمراني

معرفي واحد عمراني شهرداري منطقه يک قزوين   واحد عمراني :   دوام پويايي و توسعه پايدار يك شهر مستلزم و ايجاد تناسب توان و هماهنگي ميان...