مدیر منطقه 1

مدیر منطقه یک شهرداری مهندس اصغر بهنام زاده

واحد روابط عمومي

معرفي واحد روابط عمومي شهرداري منطقه يک قزوين حمیدرضا شفیع خانی مسئول روابط عمومی حضور و وجود ‌‍ « روابط عمومي » در حيات اجتماعي ما...