آشنايي با مديرمنطفه یک

مدير منطقه يک مهندس اصغر بهنام زاده   نام و نام خانوادگي : مهندس اصغر بهنام زاده ...

واحد مديريت

معرفي واحد مديريت شهرداري منطقه يک قزوين مدير منطقه : مهندس اصغر بهنام زاده       مدير منطقه تحت نظارت و سرپرستي شهردار قرار...

واحد شهرسازي

معرفي واحد شهرسازي شهرداري منطقه يک قزوين   واحد شهرسازي:   رشد فرآيند جمعيت كشور به ويژهخ منطق شهري ،استفاده بهينه از فضاي شهري اجتناب ناپذير ميسازد ، طرح هاي...

واحد امور اداري

معرفي واحد امور اداري شهرداري منطقه يک قزوين   اداري- كارگزيني: كارگزيني بانظارت ورسيدگي بر طيف وسيعي از وظائف ، عهده دار مسائل با اهميتي چون تهيه شرح وظايف...

معاونت خدمات شهری منطقه یک

معرفي واحد معاونت خدمات شهری منطقه یک شهرداري منطقه يک قزوين مهندس مهرشاد عسگری معاون خدمات شهری     حیدر قزلباش کارشناس خدمات شهری  ...

واحد روابط عمومي

معرفي واحد روابط عمومي شهرداري منطقه يک قزوين حمیدرضا شفیع خانی مسئول روابط عمومی حضور و وجود ‌‍ « روابط عمومي » در حيات اجتماعي ما...

واحد حراست

معرفي واحد حراست شهرداري منطقه يک قزوين   واحد حراست: واحد حراست شهرداري در راستاي انجام وظائف محوله جهت سالم محيط شهرداري حول محورهاي چهار گانه آموزش ،...